Đã có QCVN 39:2020/BGTVT _ Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Báo hiệu đường thủy nội địa Việt Nam

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ BÁO HIỆU ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA VIỆT NAM: QCVN 39: 2020/BGTVT

Bộ GTVT vừa ký Thông tư số 08/2020/TT-BGTVT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Báo hiệu đường thủy nội địa Việt Nam.

Theo đó, ban hành kèm theo Thông tư Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Báo hiệu đường thủy nội địa Việt Nam. Mã số đăng ký: QCVN 39:2020/BGTVT.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/11/2020 và thay thế Thông tư số 73/2011/TT-BGTVT ngày 30/12/2011 của Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Báo hiệu đường thủy nội địa Việt Nam.

Hình 1
Hình 2
Hình 3
Hình 4
Hình 5
Hình 6
Hình 7
Hình 8
Hình 9

Bộ yêu cầu Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Giao thông vận tải, Giám đốc Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

Download full QCVN 39: 2020/BGTVT